Om Minnefondet

Ånuns familie opprettet minnefondet, en privat stiftelse i 1991.  De årlige rentene utgjør gunnlaget for utdeling av stipend. Stiftelsens styre består av representanter fra Vassbonn Skole i Oppegård og Oppegård Kulturskole der Ånun var elev, videre av en representant for Redd Barna Norge og familien. Sekretariatet til fondet holder til på Vassbonn Skole i Oppegård. Styret rådfører seg i utvelgelsen med eksperter på de ulike kunstneriske områder, men legger også til grunn en bredere og helhetlig vurdering av søkerne med vekt på selvbiografi, verdiorientering, motivasjon, kunstnerisk nivå og formidling. Den enkeltes evne til å være inspirator i et miljø med andre barn og unge tillegges også vekt. Stipendiene i Norge har de siste årene hatt en årlig ramme på ca 60 000 NOK som har vært fordelt på to utvalgte. I særskilte tilfeller der en kandidat viser skapende evner på flere områder, kan styret tildele hele beløpet til en enkelt søker.

 

Leave a Reply